ἅμα + ἄξων

Validation

No

Word-form

ἅμαξα

Transliteration (Word)

hamaxa

Transliteration (Etymon)

hama + axōn

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 4, 595

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Καὶ ὅρα ὅτι ψιλοῦσθαι ὁ ποιητὴς τὴν ἄμαξαν βούλεται, ὡς δηλοῖ τὸ «κατ’ ἀμαξιτόν». τὸ δ’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοῦ κατημαξευμένου φαίνεται. γίνεται γάρ, φασίν, ἄμαξα παρὰ τὸ ἄγειν τὰ ἀμώμενα, ἤτοι θεριζόμενα. οἱ δὲ δασύνοντες ἀπὸ τοῦ ἅμα καὶ τοῦ ἄξονος αὐτὴν συντιθέασιν

ἅμα + ἄγω

Validation

No

Word-form

ἅμαξα

Transliteration (Word)

hamaxa

Transliteration (Etymon)

hama + agō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 18

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A Scholion Il. 10.290

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

(πρόφρασσα) Φιλόξενος γὰρ ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων φησίν, ὅτι ἔστιν ἰδιότυπος ῥηματικὸς χαρακτήρ· καὶ ὡς παρὰ τὸ βήσω βῆσα καὶ βῆσσα, ἄξω ἄξα καὶ ἄμαξα, πείσω πεῖσα· „τῷ δ’ ἄρ’ ἔτ’ ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα“ (υ 23), οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ φρῶ φρήσω φρῆσα, καὶ κατὰ τροπὴν φράσα καὶ πρόφρασα καὶ πρόφρασσα.

ἀμάω + ἄγω

Validation

No

Word-form

ἅμαξα

Transliteration (Word)

hamaxa

Transliteration (Etymon)

amaō + agō

Author

Photius

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, alpha 1115

Ed.

C. Theodoridis, Photii patriarchae lexicon (Α—Δ), vol. 1, Berlin: De Gruyter, 1982

Quotation

Ἅμαξα· ἡ ναῦς παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς. καὶ ἴσως εἰκάζουσιν αὐτὴν ἁμάξῃ ἀπὸ τοῦ ἀμᾶν τὴν θάλασσαν