δαίω1

Validation

Yes

Last modification

Thu, 06/24/2021 - 13:32

Word-form

δαιμόνων

Transliteration (Word)

daimōn

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Posidonius

Century

2/1 BC

Reference

fr. 387

Edition

Theiler, Posidonios. Die Fragmente, vol. 1, Berlin, De Gruyter, 1982

Source

Macrobius

Ref.

Sat. 1.23.7

Ed.

Robert A. Kaster, Macrobius: Saturnalia, Harvard University Press, 2011

Quotation

Nomen autem daemonum cum deorum appellatione coniungit (Plato, Phaedr. 246e) aut quia di sunt δαήμονες, id est scientes futuri, aut ut Posidonius scribit in libris quibus titulus est Περὶ ἡρώων καὶ δαιμόνων, quia ex aetheria substantia partita atque divisa qualitas illis est, sive ἀπὸ τοῦ δαιομένου, id est καιομένου, seu ἀπὸ τοῦ δαιομένου, hoc est μεριζομένου.

δαίω2

Validation

Yes

Last modification

Wed, 08/09/2023 - 10:30

Word-form

δαίμων

Transliteration (Word)

daimōn

Transliteration (Etymon)

daiō

Author

Posidonius

Century

2-1 BC

Reference

fr. 387

Edition

Theiler, Posidonios. Die Fragmente, vol. 1, Berlin, De Gruyter, 1982

Source

Macrobius

Ref.

Sat. 1.23.7

Ed.

Robert A. Kaster, Macrobius: Saturnalia, Harvard University Press, 2011

Quotation

Nomen autem daemonum cum deorum appellatione coniungit (Plato, Phaedr. 246e) aut quia di sunt δαήμονες, id est scientes futuri, aut ut Posidonius scribit in libris quibus titulus est Περὶ ἡρώων καὶ δαιμόνων, quia ex aetheria substantia partita atque divisa qualitas illis est, sive ἀπὸ τοῦ δαιομένου, id est καιομένου, seu ἀπὸ τοῦ δαιομένου, hoc est μεριζομένου

αἵμων

Validation

Yes

Word-form

δαίμων

Transliteration (Word)

daimōn

Transliteration (Etymon)

haimōn

Author

Tryphon

Century

1 BC

Source

Idem

Ref.

Peri pathôn 1.11

Ed.

R. Schneider, Excerpta Περὶ παθῶν [Programm Gymnasium Duisburg. Leipzig: Teubner, 1895]: 4-21

Quotation

Πρόσθεσις μὲν οὖν ἐστι προσθήκη στοιχείου κατ’ ἀρχὴν ἢ συλλαβῆς, οἷον σταφίς ἀσταφίς καὶ ὀσταφίς, Σπληδών Ἀσπληδών, στάχυς ἄσταχυς, ὥρα ἑώρα, ἅμα θαμά, οὖρος θοῦρος, εἱλόπεδον θειλόπεδον [ὄρος θόρος], κιδνάς σκιδνάς, αἵμων δαίμων