ἀ- + *εἴδω

Validation

No

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:34

Word-form

ἀείδω

Transliteration (Word)

aeidō

Transliteration (Etymon)

a- + *eidō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 30.

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Ἀείδω, παρὰ τὸ εἰδῶ, ἀείδω· τοῦ α κατ’ ἐπίτασιν κειμένου