λείπω

Validation

Yes

Word-form

λοιγός

Transliteration (Word)

loigos

Transliteration (Etymon)

leipō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici in Iliadem 1, 67a

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

λ⸥οιγός: παρὰ τὸ λείπω λοιπός καὶ λοιγός· λεῖψιν γὰρ τῶν ἀν⸤θρώπων ἐργάζεται⸥

ὀλίγος

Validation

Yes

Word-form

λοιγός

Transliteration (Word)

loigos

Transliteration (Etymon)

oligos

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 220

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

γίνεται δὲ τὸ μὲν λοίγια ἐκ τοῦ λοιγός, ὁ ὄλεθρος· αὐτὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ὀλίγον κατὰ μετάθεσιν τοῦ ο, ὥς φασιν οἱ παλαιοί. ὀλιγοῖ γὰρ τὰ ζῷα, οἷς ἐμπέσῃ ὁ λοιγός

λέγω1

Validation

Yes

Word-form

λοιγός

Transliteration (Word)

loigos

Transliteration (Etymon)

legō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 80

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Λοιγὸς δὲ ὁ ὄλεθρος ἢ ἀπὸ τοῦ λείπω κατὰ τοὺς παλαιούς, ὅθεν καὶ ὁ λοιμός, φασίν, ὁ κατά τε νόσον καὶ ὁ φθορεύς. ἢ μᾶλλον παρὰ τὸ λέγω ὁ λέγων, ὅ ἐστι κοιμίζων εἰς θάνατον. μάλιστα δὲ παρὰ τὸ ὀλίγος μεταθέσει τοῦ ο, ὁ ὀλιγῶν τοὺς ζῶντας

λίαν + οἴγω

Validation

Yes

Word-form

λοιγός

Transliteration (Word)

loigos

Transliteration (Etymon)

lian + oigō

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Exegesis in Homeri Iliadem 1.67

Ed.

M. Papathomopoulos, Ἐξήγησις Ἰωάννου Γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, Athens: Academy of Athens, 2007

Quotation

λοιγός, ἡ παντελὴς φθορά, παρὰ τὸ λίαν καὶ τὸ οἴγω, ἀπὸ τῶν παντελῶς ἠνεῳγμένων βόθρων καὶ σχισμάτων τῆς γῆς