λίαν + οἴγω

Validation

Yes

Word-form

λοιγός

Transliteration (Word)

loigos

English translation (word)

ruin

Transliteration (Etymon)

lian + oigō

English translation (etymon)

exceedingly + to open

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Exegesis in Homeri Iliadem 1.67

Ed.

M. Papathomopoulos, Ἐξήγησις Ἰωάννου Γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, Athens: Academy of Athens, 2007

Quotation

λοιγός, ἡ παντελὴς φθορά, παρὰ τὸ λίαν καὶ τὸ οἴγω, ἀπὸ τῶν παντελῶς ἠνεῳγμένων βόθρων καὶ σχισμάτων τῆς γῆς

Translation (En)

Loigos "ruin", the complete ruin, from lian "exceedingly" and oigō "to open", from the wide open holes and clefts of the earth

Comment

Unique and late etymology, parsing the word as a compound: the image of the earth opening and swallowing people as a metaphor of death is old, but etymologizing the noun "ruin" after "to be wide open" is rather harsh from the semantic point of view, although in the Greek perspective it was formally easy

Parallels

Tzetzes, ibid., 1.341 (λοιγόν· εἶπον πρώην, ὅτι τὴν παντελῆ καὶ μεγάλην φθοράν, λοιγόν, λέγομεν, ἀπὸ τοῦ χασμάτων τῶν λίαν οἰγομένων)

Modern etymology

Within Greek, maybe related to ὀλίγος "small" (despite Beekes' scepticism). Cognate is Lith. líegti "to be ill" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre