δαίμων

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:55

Word-form

αἵμονα

Transliteration (Word)

haimōn

Transliteration (Etymon)

daimōn

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 466

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, delta, p. 48

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

δήνεα· παρὰ τὸ δαίω, τὸ μανθάνω, ὁ μέλλων δαίσω καὶ δαίμων, ὁ πάντα εἰδώς, ὅπερ ἀποβολῇ τοῦ δ παρ’ Ὁμήρῳ (Ε 49) „αἵμονα θήρης“. δαίω οὖν καὶ δαίνεα καὶ δήνεα