ῥαίω

Validation

Yes

Word-form

γραῖα

Transliteration (Word)

graia

Transliteration (Etymon)

rhaiō

Author

Etym. Magnum

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 239

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Γραῖα: Παρὰ τὸ ῥαίω, τὸ φθείρω, ἡ ὑπὸ χρόνου διεφθαρμένη. Ἢ παρὰ τὸ γεραιὸς, γεραιά· καὶ ἐν συγκοπῇ, γραῖα

γεραιός

Validation

Yes

Word-form

γραῖα

Transliteration (Word)

graia

Transliteration (Etymon)

geraios

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 239

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Γραῖα: Παρὰ τὸ ῥαίω, τὸ φθείρω, ἡ ὑπὸ χρόνου διεφθαρμένη. Ἢ παρὰ τὸ γεραιὸς, γεραιά· καὶ ἐν συγκοπῇ, γραῖα