λείπω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λύπη

Transliteration (Word)

lupē

Transliteration (Etymon)

leipō

Author

Anastasius Sinaïta

Century

7-8 AD

Source

Idem

Ref.

Viae dux 2.8

Ed.

K.-H. Uthemann, Anastasius Sinaïtae viae dux [Corpus Christianorum. Series Graeca 8. Turnhout: Brepols, 1981]

Quotation

λύπη γὰρ κατὰ τὸ λεῖπον εἴρηται

λύω + ὤψ

Validation

Yes

Last modification

Fri, 08/20/2021 - 13:00

Word-form

λύπη

Transliteration (Word)

lupē

Transliteration (Etymon)

luō + ōps

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 92

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λύπη: Παρὰ τὸ λύειν εἰς δάκρυα τοὺς ὦπας, λυώπη τὶς οὖσα· ἢ διὰ τὸ λυμαίνεσθαι δι’ αὐτῶν τοὺς ὦπας. Οὕτω Σωρανός· ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς παρὰ τὸ λύω, λύη καὶ  λύπη