σῆ + ἁφή

Validation

Yes

Word-form

σαφής

Transliteration (Word)

saphēs

Transliteration (Etymon)

sē + haphē

Author

Scholia vetera in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Schol. vet. in Or.730

Ed.

Schwartz, Scholia in Euripidem, 1887 (repr. 1966)

Quotation

Τὸ σαφῶς καὶ τὸ ἐναργῶς διαφέρουσι κἂν δοκῶσιν εἶναι ταὐτά. ἐναργὲς γὰρ λέγεται ὃ ὀφθαλμοὶ ὁρῶσι σαφὲς δὲ ὅπερ χεῖρ ἐπαφᾶται. [...] ἐτυμολογεῖται δὲ τὸ σαφές παρὰ τὸ κρατεῖσθαι τῇ σῇ ἁφῇ, τὸ δὲ ἐναργές παρὰ τὴν ἐν πρόθεσιν καὶ τὸν ἄρα συλλογιστικὸν σύνδεσμον καὶ τὸ γίνεσθαι