χείρ

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 10:42

Word-form

χείρων

Transliteration (Word)

kheirōn

Transliteration (Etymon)

kheir

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 604

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Quotation

χείρων τὸ συγκριτικὸν ει, ἐπειδὴ οἱ Αἰολεῖς χέρρων λέγουσι (γέγονε δὲ παρὰ τὸ χείρ χείρων, χείρων γὰρ λέγεται παρὰ τὸ ἐλαττοῦσθαι τὰς χεῖρας)