ἀρόω

Validation

Yes

Word-form

ἄρσην

Transliteration (Word)

arsēn

Transliteration (Etymon)

aroō

Author

Scholia vetera in Odysseam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Odysseam α 1f Pontani

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros α—β, Vol. I. Rome:Edizioni di Storia e Letteratura, 2007

Quotation

ἀνὴρ παρὰ τὸ ἀνύειν δύνασθαι γέγονε, γυνὴ δὲ παρὰ τὸ γεννᾶν, ἄρσην δὲ παρὰ τὸ ἀρόσαι

ἄρδω

Validation

Yes

Word-form

ἄρσην

Transliteration (Word)

arsēn

Transliteration (Etymon)

ardō

Author

Herennius Philo

Century

1-2 AD

Reference

Fragmentum 17, Jacoby 3c.790F

Edition

F. Jacoby, Fragmenten der griechischen Historiker, Leiden, Brill, 1923-1958

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1237

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀρσινόη· πόλις ἐν Συρίαι ἐπὶ βουνῶι κειμένη· ἐπὶ δὲ τοῦ βουνοῦ πηγὰς ἐξερεύγεσθαι πλείονας, καὶ ποταμοὺς γίνεσθαι μεγάλους, ἀφ’ ὧν ἡ πόλις ὠνόμασται· ἄρσαι γὰρ τὸ ποτίσαι, ἀφ’ οὗ καὶ ἄρσην ὁ τὴν γυναῖκα ποτίζων ἐν τῆι σπορᾶι. οὕτως Σερῆνος ἐν τῆι Ἐπιτομῆι τῶν Φίλωνος

ἔρδω

Validation

Yes

Word-form

ἔρσην

Transliteration (Word)

arsēn

Transliteration (Etymon)

erdō

Author

Epaphroditus

Century

1 AD

Reference

fr. 3

Edition

Lünzner

Source

Etym. Gudianum Additamenta

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 207

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἄρσην· ἀπὸ τοῦ ἄρδω καὶ μέλλοντος τοῦ ἄρσω· ὁ ἄρδων τὴν θήλειαν τῇ γονῇ. Ἐπαφρόδιτος δὲ παρὰ τὸ ἔρσαι· πρακτικὸς γὰρ λέγεται ὁ ἄρσην κατὰ διάλεκτον, καὶ ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ ἔρδω, ἵν’ ᾖ ὁ πρακτικός. οὕτω<ς> Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ Περὶ γάμου καὶ συμβιώσεως