δέω

Validation

Yes

Word-form

δεύειν

Transliteration (Word)

deuō

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 258

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

(καταδεύῃ) Εἴρηται παρὰ τὸν Δία, (ὑέτιος γάρ ἐστιν ὁ θεός·) κυρίως γὰρ τὸ ὑπὸ Διὸς ὕεσθαι, (ὅ ἐστι βρέχεσθαι,) διεύω, καὶ δεύω. Ἢ παρὰ τὸ δέω, τὸ χρῄζω, πλεονασμῷ τοῦ υ, τὸ δεόμενον βρέχεσθαι

Ζεύς + ὕω

Validation

Yes

Word-form

δεύειν

Transliteration (Word)

deuō

Transliteration (Etymon)

Zeus

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 47

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Δεύειν. κυρίως τὸ ὑπὸ Διὸς βρέχεσθαι· ἔνθεν ὁ διερὸς ὑγρός