παλάσσω

Validation

Yes

Word-form

πηλός

Transliteration (Word)

pēlos

Transliteration (Etymon)

palassō

Author

D Scholia

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

D Scholia Il. 5.100

Ed.

H. van Thiel, Scholia D in Iliadem, online edition 2014

Quotation

Παλάσσετο. Ἐβρέχετο, ἐμολύνετο. Ἀφ’ οὗ καὶ πηλὸς, ἡ βεβρεγμένη γῆ

πάλλω

Validation

Yes

Word-form

πηλός

Transliteration (Word)

pēlos

Transliteration (Etymon)

pallō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Symposion

Edition

Lentz III/2, p. 905

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, pi, p. 138

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Πηλός. ὁ οἶνος. παρὰ τὸ πάλλειν καὶ σείειν ἡμᾶς πίνοντας. Ἡρωδιανὸς ἐν Συμποσίῳ