γῆ

Validation

Yes

Last modification

Tue, 05/14/2024 - 11:30

Word-form

γείτων

Transliteration (Word)

geitōn

Transliteration (Etymon)

Author

Alexion

Century

1 AD

Source

Etym. Gudianum Additamenta

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, gamma p. 303

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἀλεξίων μέν<τοι>, ὅτι ἀπὸ τοῦ γέα τοῦ διὰ τοῦ ε γεγραμμένου, γίνεται γεΐτων καὶ κράσει γείτων

γείνομαι

Validation

Yes

Word-form

γείτων

Transliteration (Word)

geitōn

Transliteration (Etymon)

geinomai

Author

Didymus

Century

1 AD

Source

Etym. Gudianum Additamenta

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, gamma, p. 303

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γείτ⟦ων· διὰ⟧ τῆς ει ⟦διφθόγγου⟧· λ⟦έγει δὲ⟧ ὁ Δίδυμος <p. 402, 7 Schmidt>, ⟦ὅτι ὥσπερ ἀπὸ⟧ τοῦ τεύχω γίνεται τέκτων, οὕτω ⟦καὶ ἀπὸ⟧ τοῦ γείνω τοῦ σημαίνοντος τὸ πλη⟦σιάζω⟧, ὅπερ γράφεται διὰ τῆς ει, γίνεται γείτων. ⟦Ἀ⟧λεξίων μέν<τοι>, ὅτι ἀπὸ τοῦ γέα τοῦ διὰ τοῦ ε γεγραμμένου, γίνεται γεΐτων καὶ κράσει γείτων.