δράω 1

Validation

Yes

Word-form

δραθεῖν

Transliteration (Word)

darthanō

Transliteration (Etymon)

draō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta p. 46

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δραθεῖν. τὸ κοιμᾶσθαι. δρήθω, β ἀόριστον ἔδραθον, ἀπὸ τοῦ ἔδαρθον. ἐστὶ δὲ κατ’ ‹ἀ›ντίθεσιν. δρῶ γὰρ τὸ ἐνεργῶ, οὗ παράγωγον δρήθω. οἱ γὰρ κοιμώμενοι οὐδὲν ἐνεργοῦσι

δράω 2

Validation

Yes

Word-form

δρήθω

Transliteration (Word)

drēthō

Transliteration (Etymon)

draō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum Kallierges p. 253

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford 1848

Quotation

(s.v. δέδορκα) Ἢ ἔστι δρῶ, τὸ βλέπω· ἐξ οὗ δρήθω, τὸ κοιμῶμαι, κατὰ ἀντίφρασιν

δέρμα

Validation

Yes

Word-form

καταδαρθάνειν

Transliteration (Word)

darthanō

Transliteration (Etymon)

derma

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

kappa 518

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Καταδαρθάνειν: κατακοιμίζεσθαι. κυρίως δὲ καταδαρθεῖν ἐστι τὸ ἐν δέρμασι κατακοιμηθῆναι. Ἀριστοφάνης Πλούτῳ· ἔτι δ’ οὐχ ἕξεις οὔτ’ ἐν κλίνῃ καταδαρθεῖν

δέρας + τίθημι

Validation

Yes

Word-form

καταδαρθεῖν

Transliteration (Word)

darthanō

Transliteration (Etymon)

deras + tithēmi

Author

Scholia in Aristophanem, Nubes (recentiora)

Century

Varia

Source

Idem

Ref.

Scholia in Aristophanem, Nubes 38

Ed.

W.J.W. Koster, Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes [Scholia in Aristophanem 1.3.2. Groningen: Bouma, 1974]: 199-465

Quotation

καταδαρθεῖν] ἀπὸ τοῦ θῶ τὸ τίθημι καὶ τοῦ δέρας τὸ δέρμα