δαμάζω

Validation

Yes

Word-form

γάμος

Transliteration (Word)

gamos

Transliteration (Etymon)

damazō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, gamma 15

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

γάμος: παρὰ τὸ δαμῶ δάμος καὶ γάμος. ἐτυμολογεῖται δὲ <καὶ> παρὰ τὸ δύο ἅμα εἶναι, κατὰ μετάθεσιν τοῦ δ εἰς γ.

δύο + ἅμα

Validation

Yes

Word-form

γάμος

Transliteration (Word)

gamos

Transliteration (Etymon)

duo + hama

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, gamma 15

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

γάμος: παρὰ τὸ δαμῶ δάμος καὶ γάμος. ἐτυμολογεῖται δὲ <καὶ> παρὰ τὸ δύο ἅμα εἶναι, κατὰ μετάθεσιν τοῦ δ εἰς γ.

γεννάω

Validation

Yes

Word-form

γάμος

Transliteration (Word)

gamos

Transliteration (Etymon)

gennaō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Additamenta in Etymologicum Gudianum, gamma, p. 297

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

<Γάμος> ... ἢ διὰ τὸ γεννᾶν