δύο + ἅμα

Validation

Yes

Word-form

γάμος

Transliteration (Word)

gamos

English translation (word)

marriage

Transliteration (Etymon)

duo + hama

English translation (etymon)

two + together

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, gamma 15

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

γάμος: παρὰ τὸ δαμῶ δάμος καὶ γάμος. ἐτυμολογεῖται δὲ <καὶ> παρὰ τὸ δύο ἅμα εἶναι, κατὰ μετάθεσιν τοῦ δ εἰς γ.

Translation (En)

Gamos "marriage" is from damō "to tame", *damos, and gamos. There is also another etymology, from "being two together" (duo hama), through change of the [d] into [g].

Comment

The word is analyzed as a compound, in a descriptive etymology since marriage involves two people. Formally, it implies some manipulations: all that is left from δύο "two" is the [d], which itself is changed into [g], while ἅμα is supposed to account for the [am].

Parallels

Etym. Gudianum, gamma p. 297 (idem); Etym. Magnum, Kallierges p. 220 (idem); Scholia in Oppianum, Halieutica, 1, 570 (γάμος παρὰ τὸ δαμῶ τὸ δαμάζω· δάμος καὶ γάμος, ὁ δαμαστικὸς τῶν θηλειῶν, ὅθεν καὶ τὰς παρθένους ἀδαμάστους Ὅμηρος καλεῖ (Od. ζ 109), οἷον «παρθένος ἀδμής,» οἱ δὲ παρὰ τὸ γεννᾷν γάμος, ἐτυμολογεῖται δὲ καὶ παρὰ τὸ δύο ἅμα εἶναι κατὰ μετάθεσιν τοῦ δ εἰς γ)

Modern etymology

The group of γάμος, γαμέω has no cognate outside Greek (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The word is still used in MG to designate 1. one of the seven mysteries of the church, 2. the legal unification of a man and a woman, 3. the marital life, the coexistence of husband and wife (Triandafyllidis Dict. of MG)

Entry By

Le Feuvre