δῆλος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 04/12/2024 - 14:20

Word-form

κανδῆλα

Transliteration (Word)

kandēlē

Transliteration (Etymon)

dēlos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, excerpta e cod. regio 2610, p. 178

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κανδῆλα· διὰ τὸ δῆλον ποιεῖν καὶ φαίνειν

καίω + δῆλος

Validation

No

Last modification

Fri, 04/12/2024 - 14:30

Word-form

κανδήλα

Transliteration (Word)

kandēlē

Transliteration (Etymon)

kaiō + dēlos

Author

Suda

Century

10 AD

Source

idem

Ref.

Suda, kappa 302

Ed.

A. Adler, Suidae lexicon, 4 vols. [Lexicographi Graeci 1.1-1.4. Leipzig: Teubner, 1.1:1928; 1.2:1931; 1.3:1933; 1.4:1935]

Quotation

Κανδήλα: παρὰ τὸ καίειν δῆλα