ἀμφί + αἴρω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:33

Word-form

ἀμφορεύς

Transliteration (Word)

amphoreus

Transliteration (Etymon)

amphi + airō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 752

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀμφορεύς· […] ἢ τὸ ἑκατέρωθεν αἰρόμενον ἀμφοαιρές, καὶ ἀμφορεύς κατὰ συγκοπὴν καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ

ἀμφί + φέρω

Validation

Yes

Word-form

ἀμφωρεύς

Transliteration (Word)

amphoreus

Transliteration (Etymon)

amphi + pherō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 31

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἀμφωρεὺς, τὸ δίωτον σταμνὴν τὸ ἀμφοτέρωθεν φερόμενον