ἀμφί + φέρω

Validation

Yes

Word-form

ἀμφωρεύς

Transliteration (Word)

amphoreus

English translation (word)

amphora

Transliteration (Etymon)

amphi + pherō

English translation (etymon)

on both sides + to carry

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 31

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἀμφωρεὺς, τὸ δίωτον σταμνὴν τὸ ἀμφοτέρωθεν φερόμενον

Translation (En)

An amphora (amphoreus) is a jar with two handles which is carried (pheromenon) from both sides (amphoterōthen)

Comment

This descriptive etymology is correct. The phonetic manipulation involved is not explicit, but the semantic justification matches the modern etymology.

Parallels

Etym. Gudianum, alpha p. 126 (Ἀμφορεύς· παρὰ τὸ ἑκατέρωθεν φέρεσθαι δύο ὦτα ἔχων); Scholia in Aristophanem (scholia rec.), Comm. in Plutum, Schol. Plut. 807a (ἀμφορεύς λέγεται ἀπὸ τῆς ἀμφί προθέσεως καὶ τοῦ φορῶ, τὸ κομίζω, ἀμφιφορεύς καὶ κατὰ συγκοπὴν ἀμφορεύς).

For ἀμφιφορεύς, the older form, the etymology was obvious, see Athenaeus, Deipnosophistae 11, 103 ἀμφιφορεὺς λέγεται ὁ ἀμφοτέρωθεν κατὰ τὰ ὦτα δυνάμενος φέρεσθαι.

Modern etymology

Ἀμφορεύς comes from ἀμφιφορεύς, which is the Homeric form, with haplology at the compound boundary. The second element is derived from φέρω "to carry" (Beekes, EDG).

Persistence in Modern Greek

Αμφορέας is the Modern Greek form, used to designate the ancient Greek big vessel, usually made of clay, in which people stored oil, wine, honey etc. (Triandafyllidis, Dictionary of Modern Greek).

Entry By

Le Feuvre