ὠρεῖν (ὠρεύειν)

Validation

Yes

Word-form

οὐρανόν

Transliteration (Word)

ouranos

Transliteration (Etymon)

ōrein vel ōreuein

Author

Cornutus

Century

1 AD

Source

quidam

Ref.

De natura deorum 1.1

Ed.

C. Lang, Cornuti theologiae Graecae compendium, Leipzig, 1881

Quotation

ἔνιοι δέ φασιν ἀπὸ τοῦ ὠρεῖνὠρεύειν τὰ ὄντα, ὅ ἐστι φυλάττειν, οὐρανὸν κεκλῆσθαι, ἀφ' οὗ καὶ ὁ θυρωρὸς ὠνομάσθη καὶ τὸ πολυωρεῖν