ὠρεῖν (ὠρεύειν)

Validation

Yes

Word-form

οὐρανόν

Transliteration (Word)

ouranos

English translation (word)

sky

Transliteration (Etymon)

ōrein vel ōreuein

English translation (etymon)

take care

Author

Cornutus

Century

1 AD

Source

quidam

Ref.

De natura deorum 1.1

Ed.

C. Lang, Cornuti theologiae Graecae compendium, Leipzig, 1881

Quotation

ἔνιοι δέ φασιν ἀπὸ τοῦ ὠρεῖνὠρεύειν τὰ ὄντα, ὅ ἐστι φυλάττειν, οὐρανὸν κεκλῆσθαι, ἀφ' οὗ καὶ ὁ θυρωρὸς ὠνομάσθη καὶ τὸ πολυωρεῖν

Translation (En)

But some say that it is called ouranos (“sky”) because it *ōrein “takes care” or ōreuein has care of” things, i.e. ‘guards’ them. This is where the word thurōros (‘door-keeper’) comes from; also polyōrein (‘to care for’.)

Other translation(s)

Certains disent que ouranos “le ciel” est celui qui *ōrein “garde les créatures ou ōreuein “veillent sur elles, d’où également le nom de thurōros “portier” et de polyōrein “prendre soin”

Comment

Other etymologies in Cornutus : οὖρος ὢν ἄνω "as it is the protector above" ; ὁρίζων τὴν φύσιν "which is the limit of the naturel world" ; ὁρᾶσθαι ἄνω "that which is seen above" (ibid.)

Parallels

Etymologicum Magnum 686.54

Modern etymology

Disputable (Chantraine). Derives perhaps from *worso-, corresponding to sanskrit varṣa- [n., m.] "rain" (Beekes 2010: 1128)

Persistence in modern Greek

"Ουρανός" is still used in MG to denote: a) the 'sky' in general and b) the 'heavens' (Triandafyllidis Dictionary of MG).