γυῖον + ἅλλομαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/23/2021 - 15:34

Word-form

γάλα

Transliteration (Word)

gala

English translation (word)

milk

Transliteration (Etymon)

guion + hallomai

English translation (etymon)

limb + to leap

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 179

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

γάλα, παρὰ τὸ τὰ γυῖα καὶ ἅλλεσθαι, τὸ ἐκ τῶν γυίων ἁλλόμενον

Translation (En)

Gala "milk": from guia "limbs" and hallesthai "to leap", that which springs from the body

Comment

The word is parsed as a compound of ἅλλομαι, and γυῖα "limbs, body" provides only the initial consonant. Γυῖα is here understood as meaning "body", not "limbs". It is a descriptive etymology, which could as well apply to αἷμα "blood" for instance.

Parallels

Etym. Gudianum Additamenta, gamma, p. 295 (Παρὰ τὸ γυῖα καὶ τὸ ἅλλομαι, τὸ ἐκ τῶν γυίων ἁλλόμενον); Etym. Magnum, Kallierges, p. 219 (idem); Eustathius, Comm. Il. 1, 392 Van der Valk (παρέλαβεν, ἐν ᾗ μάλιστα τὰ τοιαῦτα γίνεται. [Γλάγος δὲ γάλα ἀγανόν, ὅ ἐστιν ἡδύ· γάλα μέντοι παρὰ τὸ καλόν ἢ διὰ τὸ ἐκ γυίων ἅλλεσθαι)

Modern etymology

PIE *glkt- "milk|, cognate with Lat. lac, lactis. Within Greek, related to γλάγος "milk" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Yes

Entry By

Le Feuvre