νᾶμα + ἐφέλκω

Validation

No

Word-form

νεφέλη

Transliteration (Word)

nephelē

English translation (word)

cloud

Transliteration (Etymon)

nāma + ephelkō

English translation (etymon)

running water, stream + to drag

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 601

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Νεφέλη: Παρὰ τὸ νάμα ἐφέλκειν ἐκ τῆς θαλάσσης

Translation (En)

Nephelē "cloud" : from the fact that it drags (ephelkein) running water (nama) from the sea

Comment

This is a reformulation of Orion's etymology διὰ τὸ τὰ νάματα ἀφελεῖν ἐκ τῆς θαλάσσης (see νεφέλη / νᾶμα + ἀφαιρέω), which may be considered an improvement since it avoids the manipulation in the first member of the compound: the segmentation is ν-εφέλη, and ἑφέλκω accounts for the [e] in the first syllable. The etymology implies dropping the [k], which is not commented upon. From the semantic point of view, the etymology is similar to Orion's: the cloud takes water out of the sea to bring it to the land.

Parallels

Scholia in Aristophanem, Nubes 252b (scholia anonyma recentiora) (νεφέλη ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ νᾶμα ἐφέλκειν ἐκ τῆς ἁλός, ἢ ⸢ἀπὸ τοῦ νε στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ φάος, τὸ φῶς, Reg ἡ ἐστερημένη φωτός ⸢παρὰ τὸ ** Chis, ἢ παρὰ τὸ νίφω τὸ βρέχω)

Modern etymology

Νεφέλη belongs with νέφος "cloud", not with νείφω "to snow" and is cognate with Lat. nebula "cloud", Germ. Nebel, Ved. nábhas- "cloud" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The word is still used in Modern Greek as a learned word to designate the 'cloud', while it also exists as a proper name. There also is the word νεφέλωμα.

Entry By

Le Feuvre