ἀρείων

Validation

No

Word-form

ἄρειος

Transliteration (Word)

areios

English translation (word)

warlike

Transliteration (Etymon)

areiōn

English translation (etymon)

better

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 747

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄμφιος (Ε 612)· λέγουσί τινες, ὅτι ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Ἀκταίων γίνεται Ἀκταῖος καὶ ἀπὸ τοῦ πλείων πλεῖος καὶ ἀπὸ τοῦ ῥᾴων ῥᾷος καὶ ἀπὸ τοῦ ἀρείων ἀρεῖος, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τοῦ Ἀμφίων γίνεται Ἄμφιος

Translation (En)

Amphios: some say that, as from Aktaiōn is derived Aktaios, and from pleiōn pleios, and from rhaiōn rhaios and from areiōn areios, in the same way from Amphiōn is derived Amphios

Comment

This is the only text in which ἄρειος is analyzed as a derivative from ἀρείων, backed by a series of parallels which belong to different types, but providing three comparatives from which a thematic adjective is allegedly derived. Reversible etymology (see ἀρείων / ἄρειος)

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges,p. 92 (idem)

Modern etymology

Ἄρειος is derived from Ἄρης

Persistence in Modern Greek

Άρειος survives in Modern Greek to designate 1. the 'imaginative inhabitant of the respective planet', 2. anyone referring to the god Άρης, 3. the historical place name Άρειος Πάγος, which designates the superior Greek Court today as a concept.

Entry By

Le Feuvre