κοῖλος

Validation

No

Word-form

χολάδες

Transliteration (Word)

kholas

English translation (word)

entrails

Transliteration (Etymon)

koilos

English translation (etymon)

hollow

Author

bT Scholion Iliad

Century

6 AD

Source

Idem

Ref.

bT Scholion Il. 4.526

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

χολάδες: τὰ ἔντερα, ἀπὸ τῆς κοιλότητος ἢ τοῦ κεχαλάσθαι, bT ὅθεν καὶ κῶλον. T οἱ δὲ τὰ ἔντερα, ἃ τὴν ξανθὴν ἔχει χολήν bT

Translation (En)

Kholades "entrails": the intestines, from their hollow shape (koilotētos) or from the fact that they are loosened, whence also colon "large intestine". But others say it refers to the intestine, which receive the yellow gall

Comment

Descriptive etymology referring to the shape of the organ. This etymology implies two formal manipulations, change of [k] into [kh] and change of [oi] into [o]. The presence of the scholion in both T and manuscripts of the b family imply that the scholion is not later than the 6th c.

Parallels

Eustathius, Comm. Il. 4, 481 Van der Valk (Χολάδες δὲ οὐ μόνον παρὰ τὴν ξανθὴν χολήν, ὡς προδεδήλωται, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν κοιλότητα, ὥς φασιν οἱ παλαιοί, οἱονεὶ κοιλάδες τινές. κοῖλα γὰρ καὶ τὰ ἔντερά εἰσιν, ἢ καὶ ὡς τῆς τροφῆς, ἣν κόλον λέγεσθαι δηλοῖ Ἀθήναιος, αὐτόθι καταντώσης, ὡσανεὶ κολάδες τινές); Etym. Magnum, Kallierges, p. 813 (Χολάδες: Τὰ ἔντερα· κατὰ μετάθεσιν τοῦ κ εἰς χ· κοιλάδες γάρ εἰσι, παρὰ τὴν κοιλότητα. Ἀφ’ οὗ καὶ κόλος καὶ κοῖλος, ὁ ἔρημος καὶ κενὸς τόπος. Ἢ παρὰ τὴν χύσιν. Ὅμηρος, ‘ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαι | χῦντο χαμαὶ χολάδες’· ἢ διὰ τὸ κατὰ φύσιν δέχεσθαι τὸ χολῶδες ἀπὸ τοῦ ἥπατος, ἐπειδὴ εἰς αὐτὰ συρρεῖ ἡ ξανθὴ χολὴ)

Modern etymology

Isolated within Greek, the word has an almost exact cognate in Slavic želǫdъkъ "stomach", implying *ghe/ol-(o)nd- (Beekes, EDG). However, some still argue for a connection with the group of χόλος, χολή

Persistence in Modern Greek

Χολάς is lost in MG

Entry By

Le Feuvre