ῥαίω

Validation

Yes

Word-form

γραῦς

Transliteration (Word)

graus

English translation (word)

old woman

Transliteration (Etymon)

rhaiō

English translation (etymon)

to destroy

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 239

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Γραῦς: Ἡ παλαιὰ γυνή· ἀπὸ τοῦ γράειν, ὅ ἐστιν ἐσθίειν ἢ ξύειν· ἡ ταῖς ῥυτίσι κατεξυσμένη. Ἣ παρὰ τὸ ῥαίω, ῥαῦς καὶ γραῦς, ἡ διαρραισθεῖσα ὑπὸ χρόνου. Ἢ παρὰ τὸ γράφεσθαι, ὅ ἐστι καταξέεσθαι, γραῦς, ἡ κατεξυσμένη τὸ σῶμα διὰ τὸ γῆρας

Translation (En)

Graus "old woman": from graein, which means "to eat" or "to scrape", the one who is scraped by wrinkles. Or from rhaiō "to destroy", *rhaus and graus, the one who has been destroyed by time. Or from graphesthai "to be scraped", graus, the one whose body is scraped by old age

Comment

One of the many etymologies etymologizing γραῦς after a verb meaning "to destroy". Here the assumed etymon is ῥαίω, and the etymology implies the adjunction of a consonant [g] at the beginning of the word. As the competing etymology by γράω (see γραῦς / γράω), it gives the etymon under the conventional form of the active present (ῥαίω), and gives the passive meaning, on which the etymology relies, only in the gloss (διαρραισθεῖσα). This etymology was probably designed not for γραῦς but for the derivative γραῖα, which has the same meaning. It accounts for the diphthong [ai] of γραῖα. However, since γραῦς and γραῖα are synonyms, the notice of the Etym. Magnum mixes different etymological explanations, one for γραῦς (γράς) and one for γραῖα (ῥαίω): the latter is preserved under the lemma γραῖα (see Parallels)

Parallels

Etym. Magnum, Kallierges p. 239 (Γραῖα: Παρὰ τὸ ῥαίω, τὸ φθείρω, ἡ ὑπὸ χρόνου διεφθαρμένη. Ἢ παρὰ τὸ γεραιὸς, γεραιά· καὶ ἐν συγκοπῇ, γραῖα); Ps.-Zonaras, Lexicon, gamma, p. 453 (Γραῦς. καὶ κλίνεται γραός. ἔστι καὶ ἡ γραία, τῆς γραίας […] τὸ δὲ εἴρηται παρὰ τὸ ῥαίω, ῥαῦς καὶ γραῦς, ἡ κατεξυσμένη τὸ σῶμα)

Modern etymology

Γραῦς is connected within Greek with γέρων "old man", γῆρας "old age", and cognate with Vedic járant- "old (man)". PIE root *g̑erh2- (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

In Modern Greek the word to designate the 'old woman' is "γριά", which is also used in compounds as "γρια-". There also is the undermining diminutive γραΐδιο.

Entry By

Le Feuvre