αἷμα + χέω

Validation

Yes

Word-form

μάχαιρα

Transliteration (Word)

makhaira

English translation (word)

dagger, knife

Transliteration (Etymon)

aima + kheō

English translation (etymon)

blood + to pour

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, mu, p. 381-382

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Μάχαιρα, διὰ τὸ μάχεσθαι ῥᾷον· […] ἢ παρὰ τὸ μάχῃ χαίρειν· ἢ ὅτι αἷμα χέει· ἢ παρὰ τὸ τοῖς αἵμασι χαίρειν· ἢ παρὰ τὸ εἰς μάχην αἴρεσθαι καὶ λαμβάνεσθαι· ἢ διὰ τὸ χέειν αὖθις τὸ αἷμα

Translation (En)

Makhaira "knife": because it fights easily enough […]; or because it pours (kheei) blood (haima); or from the fact it rejoices in blood; or from the fact that men rise for battle and engage fighting; or because again it pours blood

Comment

Functional etymology. The word is parsed as a compound with αἷμα as its first element, which implies a formal manipulation, dropping of the initial diphthong. The second element is identified as χέω for obvious semantic reasons, because a knife indeed makes blood flow. From the formal point of view, all that is left of χέω is apparently the χ: but it is likely that this etymology was suggested by the standard analysis of ἰοχέαιρα, Artemis' Homeric epithet, as "arrow-pouring". A simple syncope could lead from -χέαιρα to -χαιρα. The etymology is repeated in the Gudianum, which implies that it was present in two different sources

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Unclear

Persistence in Modern Greek

Μάχαιρα is sometimes used in Modern Greek as an erudite form of μαχαίρι "knife" (neuter), from the old diminutive μαχαίριον (Triandafyllidis, Dictionary of Modern Greek)

Entry By

Le Feuvre