αἷμα + χαίρω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 09/16/2023 - 13:35

Word-form

μάχαιρα

Transliteration (Word)

makhaira

English translation (word)

dagger, knife

Transliteration (Etymon)

haima + khairō

English translation (etymon)

blood + to rejoice

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 180

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Μάχαιρα· διὰ τὸ χαίρειν τοῖς αἵμασιν

Translation (En)

Makhaira "knife": because of the fact it rejoices (khairein) in blood (haimasi)

Comment

The word is parsed as a compound of χαίρω, as in other etymological proposals for this word. The first element is identified as αἷμα: it implies a formal manipulation, dropping of the diphthong, which amounts to reducing αἷμα to the suffix. This etymology can count for the military use of the word as well as for the usual one "knife"

Parallels

Orion, Etymologicum (excerpta e cod. Vat. gr. 1456) 137 (idem); Epimerismi Homeric ordine alphabetico traditi, mu 37 (μάχαιραν (Γ 271): […] παρὰ τὸ⸥ αἵματι χαίρειν); Etym. Gudianum, mu, p. 38-382 (Μάχαιρα, διὰ τὸ μάχεσθαι ῥᾷον· ἢ διὰ τὸ μάχεσθαι πᾶσι φύσεσι, καὶ τόνον ἐμποιεῖν βίᾳ· ἢ παρὰ τὸ μάχῃ χαίρειν· ἢ ὅτι αἷμα χέει· ἢ παρὰ τὸ τοῖς αἵμασι χαίρειν· ἢ παρὰ τὸ εἰς μάχην αἴρεσθαι καὶ λαμβάνεσθαι· ἢ διὰ τὸ χέειν αὖθις τὸ αἷμα); Eustathius, Comm. Il. 2, 441 Van der Valk (Καίτοι ἕτεροι ὥσπερ φάσγανον ἀπὸ τοῦ σφαγαῖς γάνυσθαι καὶ μάχαιραν ἀπὸ τοῦ αἵμασι χαίρειν, οὕτω καὶ χάρμην ἀπὸ τοῦ χαίρειν αἵμασιν εἰρῆσθαί φασι); Etym. Magnum, Kallierges p. 574 (Ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ ἐν τῇ μάχῃ αἴρεσθαι .... παρὰ τὸ ἐν αἵματι χαίρειν)

Modern etymology

Unclear

Persistence in Modern Greek

Μάχαιρα is sometimes used in Modern Greek as an erudite form of μαχαίρι "knife" (neuter), from the old diminutive μαχαίριον (Triandafyllidis, Dictionary of Modern Greek)

Entry By

Le Feuvre