κόσμος

Validation

Yes

Word-form

κόμη

Transliteration (Word)

komē

English translation (word)

hair

Transliteration (Etymon)

kosmos

English translation (etymon)

ornament

Author

Herodianus

Century

2 AD

Source

Id.

Ref.

De Prosodia catholica, p. 325

Ed.

Lentz, Grammatici graeci III/1, Leipzig, Teubner 1867

Quotation

τὸ μέντοι κόμη βαρύνεται ἀπὸ τοῦ κόσμος γεγονυῖα, κόσμη γάρ.

Translation (En)

But the word komē “hair” is barytone, being derived from kosmos “ornament”, for it is a kosmē “ornament”.

Comment

Formal derivation based on the deletion of a consonant. Semantic derivation based on the fact that "hair" is a particular type of "ornament", so that kosmos "ornament" is considered the hyperonym of komē "hair". The feminine kosmē is a ghost-word invented as an intermediary step between masculine kosmos and feminine komē.

Parallels

Arcadius, De accentibus 126 (identical text); Theognostus, Canones sive De orthographia 679 (παρὰ γὰρ τὸ κόσμος κόσμη, καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ κόμη· κόσμος γὰρ τῆς κεφαλῆς ἡ κόμη); Epimerismi homerici 36b1a, 36b1b (κόμη· διότι κόσμος ἐστὶ τοῦ σώματος γέγονε κόσμη καὶ ἀποβολῇ τοῦ σ κόμη); Etymologicum Gudianum, kappa p. 335 (κόμη, παρὰ τὸ κόσμον εἶναι τοῦ σώματος).

Modern etymology

Unclear. Borrowed in Latin as coma (Beekes, EDG).

Persistence in modern Greek

Κόμη is used in Modern Greek as an erudite form to denote: a) the 'hair' and b) the 'leaves of a tree' (Triandafyllidis Dictionary of MG).