ἕρπω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 05/10/2024 - 00:30

Word-form

ἑρπετόν

Transliteration (Word)

herpeton

English translation (word)

beast, reptile

Transliteration (Etymon)

herpō

English translation (etymon)

to move slowly, to creep

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 61

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἑρπετόν. παρὰ τὸ ἕρπω ῥῆμα, ἢ παρὰ τὸ ἐμπίπτειν τῇ ἔρᾳ

Translation (En)

Herpeton "reptile": from the verb herpō (“to creep”), or from "falling” (empiptein) on the “ground” (era)

Comment

This is the correct etymology, the word is derived from ἕρπω. This is an elementary etymology by derivation of a noun from a verb. The relationship between these two words is always expressed in this sense (deverbative). All etymologies of the word ἑρπετόν, even when they propose alternative etymologies mention this option. Etym. Magnum corroborates that Orion mentions this etymology, but it surely stems from much older texts. The link appears already in Simmias (4-3 BC) fr. 23 (Powell). The LXX (Gen. 1.26.5) uses the expression πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων, an expression quoted and commented on by the entire Christian tradition, aware of the etymological relationship between noun and verb.

Parallels

Choeroboscus, De spiritibus, p. 197 (ἔρπω, ἀφ’ οὗ καὶ ἑρπετόν. καὶ ἑρπύζω); Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos, p. 187 (ἑρπετα· παρὰ τὸ ἕρπω ἑρπήσω, ἑρπητὸν καὶ ἑρπετόν); Etym. Gudianum, epsilon, p. 528 (idem); ibid., p. 529 (Ὠρίωνος. Ἑρπετόν· διὰ τὸ ἕρπειν, ἤγουν σύρεσθαι· ἢ παρὰ τὸ σύρεσθαι πάνυ); Etym. Magnum, Kallierges, p. 376 (παρὰ τὸ ἕρπω ἑρπετὸν, ὡς κόπτω, κοπετός […] Ἑρπῶ, ἑρπήσω, ἑρπητὸν, καὶ ἑρπετόν).

This etymological link is implicit in numerous especially Christian texts

Modern etymology

The word is derived from ἕρπω "to creep" (PIE *serp-), compare Latin serpens "snake", lit. "creeping". The etymological meaning is "creeping, crawling" animal

Persistence in Modern Greek

The Modern Greek form is "ερπετό" (pl. "ερπετά") and it designates the animals that are cold-blooded, have keratin skin, breathe air and move by creeping. The word is also used metaphorically to denote a sly man (Triandafyllidis, Dictionary of MG)

Entry By

Le Feuvre