ἀεὶ θεῖ

Validation

Yes

Word-form

αἰθέρα

Transliteration (Word)

aithēr

English translation (word)

heaven, sky

Transliteration (Etymon)

aei theī

English translation (etymon)

runs eternally

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Id.

Ref.

De Caelo 1.3, 270b16-25

Ed.

Ross

Quotation

αἰθέρα προσωνόμασαν τὸν ἀνωτάτω τόπον, ἀπὸ τοῦ θεῖν ἀεὶ τὸν ἀΐδιον χρόνον θέμενοι τὴν ἐπωνυμίαν αὐτ

Translation (En)

they have called the upper space aithēr ether”, from the fact that it aei thei constantly runs” during all time and thus they imposed the specific name

Other translation(s)

Modern Greek: έδωσαν την προσωνυμία αιθήρ στον ανώτατο χώρο, από το γεγονός ότι τρέχει διαρκώς όλο τον χρόνο κι έτσι καθιέρωσαν το συγκεκριμένο όνομα

test other

Comment

Aristotle uses the etymology given in the Cratylus (410b) which sees in the word a compound, and considers Anaxagoras wrong because he states that the etymology is from "αἴθειν" (light up, kindle).

Modern etymology

Chantraine (1970, 32): "αἰθήρ" derives from "αἴθω", which means 'to burn'

Persistence in modern Greek

In Modern Greek the form has become "αιθέρας" ('the total space via which light and electromagnetic waves are transmitted'), while the ancient Greek plural number is used ("αιθέρες") with the meaning 'clean sky' (Triandafyllidis Diction. of Modern Greek)