ὕω

Validation

Yes

Word-form

ὑετός

Transliteration (Word)

huetos

English translation (word)

the rain

Transliteration (Etymon)

huō

English translation (etymon)

to rain

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

quidam

Ref.

Meteorologica 347a10-12

Ed.

E.W. Webster Works of Aristotle, Oxford Clarendon Press, 1923

Quotation

οἰκείως τὰ ὀνόματα τοῖς πάθεσιν κεῖται καί τισιν διαφοραῖς αὐτῶν· ὅταν γὰρ κατὰ μικρὰ φέρηται, ψακάδες, ὅταν δὲ κατὰ μείζω μόρια, ὑετὸς καλεῖται.

Translation (En)

names have been given properly to incidents and their between differences; thus, when it rains in small drops it is called "drizzle", while when it rains more heavily it is called huetos "rain/shower" (transl. M. Chriti)

Other translation(s)

Modern Greek: οι λέξεις έχουν δοθεί με κατάλληλο τρόπο σε αυτά που συμβαίνουν και στις μεταξύ τους διαφορές· έτσι, όταν βρέχει σε μικρές σταγόνες, ονομάζεται "ψιχάλα", όταν όμως βρέχει εντονότερα, ονομάζεται "βροχή" (transl. M. Chriti)  

Comment

The specific etymology is implied by Aristotle

Modern etymology

Derivative from huein 'to rain'.

Persistence in modern Greek

In Modern Greek the form "ὑετός" is used to designate the 'extremely heavy shower', although the verb "ὕω" has been replaced by "βρέχει" (Triandafyllidis Dictionary of Modern Greek)