ἀ- + προΐημι

Validation

No

Last modification

Mon, 03/13/2023 - 22:24

Word-form

ἀφρός

Transliteration (Word)

aphros

English translation (word)

foam

Transliteration (Etymon)

a- + proiēmi

English translation (etymon)

very + to send forward

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *56

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

alpha 1486

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀφρός· παρὰ τὸ φρῶ ῥῆμα γέγονε φρὸς καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀφρός· τὸ μετὰ σφοδρᾶς φορᾶς προϊέμενον. τὸ δὲ φρῶ παρὰ τὸ προϊῶ γίνεται προῶ καὶ πρῶ καὶ φρῶ.

Translation (En)

Aphros "foam": from the verb *phrō are made *phros and with the intensive a- aphros: that which is sent forward [proïemenon] with a strong impulse. *Phrō is made from proïô "to send forward": *proō, *prō and then *phrō.

Other translation(s)

Aphros « écume »: *phros est dérivé du verbe *phrō et aphros avec un a- intensif : ce qui est envoyé en avant [proïemenon] avec une grande force. *Phrō vient de proïō « envoyer en avant » qui fait *proō, *prō puis *phrō.

Comment

Compositional etymology, as for many words with initial ἀ-. The ἀ- is identified as the intensive prefix. The monosyllabic etymon *φρῶ is derived from προΐημι and was also used to explained the group of φρήν, ἄφρων etc. (see φρήν / προΐημι)

Parallels

Philoxenus, fr. 29 (φρονῶ ἁπλοῦν. κατὰ δὲ Φιλόξενον αὐτόθεν ἁπλοῦν· φρῶ γάρ φησι ῥῆμα δηλωτικὸν τοῦ προϊέναι, παρ’ ὃ καὶ φρὴν ἡ προϊεμένη, ἤγουν προπέμπουσα τὰ νοήματα, καὶ φρέαρ, ἀφ’ οὗ προΐεται τὸ ὕδωρ, καὶ ἀφρὸς τοῦ α ἐπίτασιν δηλοῦντος· τί γὰρ τούτου μᾶλλον εἰς τὸ ἄνω προΐεται;); Commentaria in Dionysii Thracis Artem grammaticam, Scholia Vaticana, p. 247 (Τὸ καταφρονῶ σύνθετον, τὸ δὲ εὐφρονῶ παρασύνθετον, φρήν εὔφρων εὔφρονος εὐφρονῶ παρασύνθετον, φρονῶ ἁπλοῦν· κατὰ δὲ Φιλόξενον αὐτόθεν ἁπλοῦν· φρῶ γάρ φησι ῥῆμα δηλωτικὸν τοῦ προϊέναι, παρ’ ὃ καὶ φρήν ἡ προϊεμένη ἤγουν προπέμπουσα τὰ νοήματα, καὶ φρέαρ ἀφ’ οὗ προΐεται τὸ ὕδωρ, καὶ ἀφρός τοῦ α ἐπίτασιν δηλοῦντος· τί γὰρ τούτου μᾶλλον εἰς τὸ ἄνω προΐεται; τὸ δὲ καταφρονῶ σύνθετον, αἱ γὰρ προθέσεις μετὰ τῶν ῥημάτων ἐν συνθέσει εἰσίν); Orion, Etymologicum, alpha, p. 21 (Ἀφρός, ἀπὸ τοῦ φρῶ.); Etym. Gudianum, alpha, p. 247 (Ἀφρός· φρῶ ἐστι ῥῆμα ἀπὸ τοῦ προϊῶ, ἀφ’ οὗ τὸ εἰσφρῶ· ὅπερ ἐγένετο ἀπὸ τοῦ προϊῶ συγκοπέν. παρὰ δὲ τὸ φρῶ τὸ μονοσύλλαβον ὄνομα φρός καὶ ἀφρός κατ’ ἐπίτασιν τοῦ α, παρὰ τὸ μετὰ φορᾶς προΐεσθαι); Etym. Magnum, Kallierges, p. 178 (Ἀφρός: Ἐκ τοῦ προϊῶ γίνεται προῶ, καὶ πρῶ, καὶ φρῶ ῥῆμα. Ἐκ τούτου γίνεται φρός· καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α, ἀφρὸς, τὸ μετὰ σφοδρᾶς φορᾶς προϊέμενον); Etym. Symeonis, vol. 1, p. 344 (ἀφρός· παρὰ τὸ φρῶ γίνεται φρός καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α—345, 10 προϊῶ γίνεται προῶ <συγκοπῇ> καὶ πρῶ καὶ τροπῇ φρῶ); Ps.-Zonaras, Lexicon, alpha, p. 352 (Ἀφρός. παρὰ τὸ φρῶ γίνεται φρὸς καὶ ἐπιτάσει ἀφρὸς, τὸ μετὰ σφοδρᾶς φορᾶς προϊέμενον. τὸ δὲ φρῶ παρὰ τὸ προϊῶ γίνεται, προῶ καὶ πρῶ καὶ φρῶ)

Modern etymology

Unknown (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has αφρός "foam"

Entry By

Eva Ferrer