ἄγω + κεῖμαι

Validation

No

Last modification

Thu, 03/02/2023 - 17:52

Word-form

ἄγκη

Transliteration (Word)

ankos

English translation (word)

bend

Transliteration (Etymon)

agō + keimai

English translation (etymon)

to lead + to lie down

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *32

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 20

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ἄγκη· οἱ κοῖλοι τόποι τῆς γῆς. παρὰ τὸ κέω, <ἐξ> οὗ κατὰ συναλιφὴν κῶ δηλοῦν τὸ κεῖσθαι, γέγονεν ἄγκος, ἐν ᾧ ἐστι συνάγεσθαί τε καὶ κεῖσθαι.

Translation (En)

Ankē "vales" : the sunken areas of the earth. From keō, from which comes * meaning "to lie down" by contraction, was made ankos, the place where it is possible to gather together [sunagesthai] and settle [keisthai].

Other translation(s)

Ankē « vallées » : les endroits creux de la terre. À partir de keō, duquel on obtient par contraction * qui signifie « être étendu », a été formé ankos, le lieu dans lequel on peut se rassembler [sunagesthai] et s’établir [keisthai].

Comment

Compositional etymology identifying the initial syllable as a form of ἄγω, as appears from the gloss. This shows the usual confusion between pronunciation and spelling, for in ἄγκος the letter γ is used to under a nasal, whereas the etymon ἄγω has an occlusive non nasal [g]. This etymology is not consistent with Philoxenus' method, who normally does not resort to compositional etymologies of this type. It may be that Philoxenus mentioned this etymology, only to reject it, and that Orion dropped the argumentation against it.

Parallels

Etym. Gudianum, epsilon, p. 537 (Ἄγκος· ὁ κοῖλος τόπος τ⸤ῆς γῆς· παρὰ τὸ κέω, <ἐξ> οὗ κατὰ συναλοιφὴν κῶ⸥ δηλοῦν τὸ κεῖσθαι· ἄγκος οὖν ἐν ᾧ ἔστι ⸤συνάγεσθαί τι καὶ κεῖσθαι⸥); Etym. Magnum, Kallierges, p. 10 (Ἄγκη : τὰ τῶν ὀρῶν κοιλώματα [...] Ἢ παρὰ τὸ κέω κῶ, τὸ δηλοῦν τὸ κεῖσθαι, γέγονεν ἄγκος, ἐν ᾧ ἐστὶ συνάγεσθαί τε καὶ κεῖσθαι); Etym. Symeonis vol. 1 p. 40 (ἄγκη (Σ 321 ...)· τὰ τῶν ὀρῶν κοιλώματα [...] ἢ παρὰ τὸ κέω κῶ, τὸ δηλοῦν τὸ κεῖσθαι, γέγονεν ἄγκος, ἐν ᾧ ἐστι συνάγεσθαί τε καὶ κεῖσθαι Z30. Et. gen. p. 40, 1)

Modern etymology

Belongs with ἀγκύλος "bent", ἀγκάλη "curve of the arm", ἀγκών "elbow", ἄγκιστρον "hook". PIE *h2end- "to bend" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Eva Ferrer