σεύω + κίω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 11:52

Word-form

σικυούς

Transliteration (Word)

sikuos

English translation (word)

cucumber

Transliteration (Etymon)

seuō + kiō

English translation (etymon)

to burst forth + to move

Author

Demetrius Ixion

Century

2 BC

Source

Athenaeus

Ref.

Deipnosophistae 3.5

Ed.

G. Kaibel, Athenaei Naucratitae deipnosophistarum libri xv, 3 vols., Leipzig: Teubner, 1887

Quotation

Ὠνομάσθαι δὲ σικυούς φησι Δημήτριος ὁ Ἰξίων ἐν ᾱʹ Ἐτυμολογουμένων ἀπὸ τοῦ σεύεσθαι καὶ κίειν· ὁρμητικὸν γὰρ ὑπάρχειν.

Translation (En)

Demetrius Ixion, in the first book of the Etymologumena, says that the word sikuos "cucumber" comes from seuesthai ("to burst forth") and kiein ("to move"); for it is a stimulating plant. (transl. Gulick)

Comment

Compositional etymology implying, either a iotacized pronunciation of -κυον etymologized by κίω "to go", or a metathesis in a pre-form *συκιος (implicit), since only the latter can account for the etymology σεύομαι (zero grade in the Homeric aorist ἔσσυτο) + κίω. Eustathius in Comm. Od. 2, 148 explains it as the alteration of a *συκιον, from the same σεύω + κίω, which would be the etymon of συκῆ "fig", in order to prevent homophony. This would indicate that the etymology of σικυός was designed after that of συκέη (see συκῆ / σεύω + κίω). Eustathius does not comment on the second syllable and assumes a simple change of υ into ι, but in Comm. Il. 1, 689 he assumes a metathesis. The semantics rely on the alleged property of the vegetable to set man into motion

Parallels

Eustathius, Comm. Il. 1, 689 Van der Valk (καὶ ἐκ τοῦ σύεσθαι, ἤγουν ὁρμᾶν, καὶ τοῦ κίειν ἡ συκῆ· ἐκ τῶν αὐτῶν δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ ὁ σικυός κατὰ μετάθεσιν ἢ τροπὴν διχρόνων); idem, Comm. Od. 2, 148 Stallbaum (εἰ γὰρ ὥς περ ἡ συκῆ παρὰ τὸ σύειν καὶ κίειν, ὅ πέρ ἐστιν ὁρμᾶσθαι, οὕτω κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ ὁ σικυὸς ἐτράπη καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τὸ υ εἰς ἰῶτα, διὰ τὸ ἀσυνέμπτωτον, ἵνα μὴ καὶ τῷ σικυῷ σύκου ἐμφαίνηταί τι)

Modern etymology

Probably a loanword (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Arthur de Tocqueville