βλέπω + αἴρω

Validation

No

Word-form

βλέφαρον

Transliteration (Word)

blepharon

English translation (word)

eyelid

Transliteration (Etymon)

blepō + airō

English translation (etymon)

to see + to lift

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta p. 34

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Βλέφαρα, ὅτι τὸ βλέπειν ἐστὶ φάρη. ἢ παρὰ τὸ αἴρεσθαι αὐτὰ ἐν τῷ βλέπειν

Translation (En)

blephara "eyelid": because they are the cloaks (phārē) of sight (to blepein). Or from the fact that we lift them when we see.

Comment

The word is analyzed as a compound of βλέπω "to see" and αἴρω "to lift": the verbal stem of the latter is [ar] in koine Greek (active fut. ἀρῶ, aor. ἆρα / ἦρα, passive fut. ἀρθήσομαι, aor. ἤρθην). The internal structure of such a compound does not make any sense, but Greek etymologists were never interested in the structure of compounds and the syntactic relationship between the two elements.

Parallels

Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos p. 120 (παρὰ τὸ αἴρεσθαι ἐν τῷ βλέπειν); Etym. Gudianum, beta 138 (παρὰ τὸ ἐν τῷ βλέπειν αἴρεσθαι); Etym. Gudianum, beta p. 272-273 (διότι αἰρουμένου αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ἄνω βλέπομεν, οἱονεὶ βλεπέαρον, ἆρον καὶ βλέπε[ις]).

Modern etymology

Derived from βλέπω, but the word is not a compound.

Persistence in modern Greek

Yes