βλέπω + φᾶρος

Validation

No

Word-form

βλέφαρον

Transliteration (Word)

blepharon

English translation (word)

eyelid

Transliteration (Etymon)

blepō + phāros

English translation (etymon)

to see + cloak

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta p. 34

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Βλέφαρα, ὅτι τὸ βλέπειν ἐστὶ φάρη. ἢ παρὰ τὸ αἴρεσθαι αὐτὰ ἐν τῷ βλέπειν

Translation (En)

blephara "eyelid": because they are the cloaks (phārē) of sight (to blepein). Or from the fact that we lift them when we see.

Comment

The word is analyzed as a head-final N-N compound "cloak of the sight", as μητροπάτωρ "father of the mother". This relies on an image similar to that of Engl. eyelid. The etymologists did not seem to notice that φᾶρος has a long [ā] whereas βλέφαρον has a short [ă].

Parallels

Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos p. 120 (παρὰ τὸ βλέμματος φάρος εἶναι); Etym. Genuinum, beta 138; Etym. Gudianum, beta p. 273 (παρὰ τὸ εἶναι αὐτὸ 
φάρος τοῦ βλέμματος ἤγουν ἱμάτιον); Etym. Magnum, Kallierges p. 199 (τοῦ βλέποντος φάρος).

Modern etymology

Derived from βλέπω, but the word is not a compound.

Persistence in modern Greek

Yes