φαίνω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 15:25

Word-form

παιφάσσω

Transliteration (Word)

paiphassō

English translation (word)

dart, rush about

Transliteration (Etymon)

phainō

English translation (etymon)

to appear

Author

Scholia in Iliadem

Source

Idem

Ref.

II, 450

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1969-1988

Quotation

φῶ τὸ φαίνω, ἀναδιπλασιασμὸς παφάσσω, πλεονασμὸς παιφάσσω, οἱονεὶ φανερῶ, ὡς πταίνω παπταίνω, πάσω πάλη παιπάλη.

Translation (En)

phō, i.e. phainō "to appear", with reduplication, *paphassō, with addition, paiphassō, like phanerō, ptainō paptainō and pasō palē paipalē.

Comment

Derivational etymology: the word is analyzed as a reduplicated verb. This is correct from a modern point of view. The base verb is φαίνω "to appear", according to the most frequent interpretation of παιφάσσω in Antiquity.

Parallels

Scholia in Oppianum, Hal. 2.333 (παιφάσσουσα· ἐνθουσιῶσα, ὁρμῶσα, εἰς φόνον ὁρμήσασα· ἐκ τοῦ φῶ φάσσω καὶ παφάσσω καὶ παιφάσσω, ἕτεροι δὲ παιφάσσειν λέγουσι τὸ γοργὰ βλέπειν ἀπὸ τοῦ τὰ φάη πάντα ἀΐσσειν. παιφάσσουσα· ὡς εἰς φόρον (φόνον) ὁρμῶσα· ἐκ τοῦ φῶ φώσω ἀναδιπλασιασμῷ φάσσουσα, καὶ δι’ εὐφωνίαν παφάσσουσα καὶ πλεονασμῷ τουτέστι (τοῦ ι) παιφάσσουσα, ἕτεροι (cod. ἕτερος) δὲ παιφάσσειν λέγουσι τὸ ταχέως βλέπειν καὶ οἱονεὶ πάντα τὰ φάη ἀΐσσειν)

Modern etymology

Reduplicated intensive verb, but the meaning is uncertain and so is the etymology. See Beekes, EDG

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Arthur de Tocqueville