ὁράω

Validation

Yes

Word-form

ὤρα

Transliteration (Word)

hōrā

Transliteration (Etymon)

horaō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, omega, p. 580

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

Ὥρα, ἡ τροπὴ, παρὰ ὡρεῖν καὶ φυλάσσειν τεταγμένως τὸν ἴδιον καιρόν