ἔλπομαι

Validation

No

Last modification

Mon, 02/19/2024 - 17:35

Word-form

ἐλεφαίρω

Transliteration (Word)

elephairomai

Transliteration (Etymon)

elpomai

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Περί παθῶν, Lentz III/2, p. 228

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. 3/2, Leipzig, 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, p. 64

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἐλεφαίρω: παρὰ τὸ ἔλπω τὸ ἐλπίζω ἄλλο παραγωγὸν ἐλπαίρω καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε ἐλεπαίρω, τροπῇ τοῦ π εἰς φ ἐλεφαίρω. κυρίως τὸ ταῖς ἐλπίσιν ἀπατᾶσθαι. οὕτως Ἡρωδιανός. λέγει δὲ δύνασθαι τὸ ἐλεφαίρω παρὰ τὸ ζῷον εἰρῆσθαι.

ἐλέφας

Validation

No

Last modification

Mon, 02/19/2024 - 18:00

Word-form

ἐλεφαίρω

Transliteration (Word)

elephairomai

Transliteration (Etymon)

elephas

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, p. 64

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἐλεφέρω. παρὰ τὸ ἔλπω τὸ ἐλπίζω, ἄλλο παράγωγον ἐλπαίρω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ε, ἐλεπαίρω· τροπῇ τοῦ π εἰς φ, ἐλεφέρω. κυρίως τὸ ταῖς ἐλπίσιν ἀπατᾶσθαι. οὕτως Ἡρωδιανός. λέγει δὲ δύνασθαι τὸ ἐλεφαίρω παρὰ τὸ ζώον εἰρῆσθαι. [NB: Sturz prints παρὰ τὸ ζῶ]