ποτάομαι

Validation

No

Last modification

Sun, 07/16/2023 - 11:27

Word-form

πτοῶ, ἐπτοήθην

Transliteration (Word)

ptoeō

Transliteration (Etymon)

potaomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *165

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *165

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2]. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Πταίω· ἀπὸ τοῦ πέτω συγκοπῇ πτῶ καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν πίπτω· τὰ γὰρ πετόμενα τοῖς πίπτουσιν ἔοικεν. πτῶ οὖν καὶ κατὰ παραγωγὴν πταίω· ἀπὸ τοῦ πίπτειν πολλάκις τοὺς προσπταίοντας. ἐκ δὲ τοῦ πέτω γίνεται πάλιν ῥῆμα ποτῶ· „μήτηρ δ’ ἀμφεποτᾶτο“ (Β 315), ἐν ὑπερθέσει τοῦ τ πτοῶ, ἔνθεν τὸ ἐπτοήθην, †ὥσπερ καταπέπτωκε†.