ἄνειμι

Validation

No

Word-form

αἷμα

Transliteration (Word)

haima

Transliteration (Etymon)

aneimi

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum additamenta, alpha p. 45

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Αἷμα· παρὰ τὸ ἀναδίδοσθαι, αἷμα ἄϊμα.

ἅμμα

Validation

No

Word-form

αἷμα

Transliteration (Word)

haima

Transliteration (Etymon)

hamma

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum alpha p. 16

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Αἷμα, παρὰ τὸ ἔσω, ὡς ἅμμα, καὶ δεσμὸς πάντων δυναστεύων· ὡς Ἐμπεδοκλῆς ὁ φιλόσοφος φησίν· αἷμα 
γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιον ἐστὶ νόημα.

αἴθω

Validation

No

Word-form

αἷμα

Transliteration (Word)

haima

Transliteration (Etymon)

aithō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum alpha p. 612

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

αἷμα περὶ τὸ αἴθω τὸ
 καίω· θερμὸν γάρ·