πτύσσω

Validation

No

Last modification

Sat, 05/20/2023 - 14:52

Word-form

πύξ

Transliteration (Word)

pux

Transliteration (Etymon)

ptussō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

586

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, pi, p.133

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

πύξ· παρὰ τὸ πτύσσω ῥῆμα, οὗ μέλλων πτύξω, ἀποβολῇ τοῦ ω πτύξ, καὶ ἀποβολῇ τοῦ τ πύξ· παρὰ τὸ πτύσσειν τοὺς δακτύλους ἐν τῷ πλήττειν.