γίγνομαι + ἵημι

Validation

No

Last modification

Fri, 05/05/2023 - 14:52

Word-form

γωνία

Transliteration (Word)

gōnia

Transliteration (Etymon)

gignomai + hiēmi

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, gamma, p. 327

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965): 1:1-293; 2:294-580.

Quotation

Γωνία· διὰ τὸ τὰ γενόμενα ἵεσθαι ἤγουν φέρειν

γόνυ

Validation

No

Last modification

Fri, 05/05/2023 - 13:52

Word-form

γωνία

Transliteration (Word)

gōnia

Transliteration (Etymon)

gonu

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 42

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Γωνία, παρὰ τὸ γόνυ, ὅπερ ἐπικάμπτεται, ἡ κεκλαμένη, πεποίηται φύσει κτητικῷ