γένος

Validation

No

Word-form

γένειον

Transliteration (Word)

geneion

Transliteration (Etymon)

genos

Author

Soranos

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, gamma p. 40

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Γένειον, τὸ μέσον καὶ ἐξέχον τῆς κάτω γένυος. ἀπὸ 
τοῦ δι’ αὐτοῦ τὰ γένη διαστέλλεσθαι τῶν ἀῤῥένων καὶ τῶν θηλυκῶν, καὶ ἀτελῶν καὶ τελείων ἡλικιῶν. οὕτω 
Σωρανός.