θῆσαι

Validation

No

Last modification

Thu, 03/23/2023 - 11:06

Word-form

θάλλω

Transliteration (Word)

thallō

Transliteration (Etymon)

thēsai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *98

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, theta, p. 73

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Θάλλω· τὸ αὔξω. παρὰ τὸ θῶ, τὸ τρέφω, ἀφ’ οὗ παράγωγον θάλλω· καὶ γὰρ τὸ τρεφόμενον αὔξει