μένω

Validation

No

Word-form

ἀμείνων

Transliteration (Word)

ameinōn

Transliteration (Etymon)

menō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri orthographias, III/2, p. 474

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig 1870

Quotation

ἀμείνων: […] παρὰ τὸ μένω γέγονεν ἀμένων καὶ πλεονασμῷ τοῦ ι
 ἀμείνων ὁ μὴ μένων, ἀλλ’ ὑπὸ πάντων αἰρόμενος.

μείων

Validation

No

Word-form

ἀμείνων

Transliteration (Word)

ameinōn

Transliteration (Etymon)

meiōn

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri orthographias, III/2, p. 474

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig 1870

Quotation

ἀμείνων: διὰ τῆς ει διφθόγγου (παρὰ τὸ μείων καὶ πλεονασμῷ 
τοῦ ν)