ἄχρι + βαιός

Validation

Yes

Word-form

ἀκριβής

Transliteration (Word)

akribēs

Transliteration (Etymon)

akhri + baios

Author

Etymologicum Gudianum

Century

11 AD

Source

Id

Ref.

Etym. Gudianum alpha p. 72

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1 , Leipzig 1909

Quotation

Ἀκριβής· ἐκ τοῦ κρύβω κρυβής καὶ ἀκρυβής μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, καὶ μεταθέσει τοῦ υ εἰς ι γίνεται ἀκριβής. ἢ παρὰ τὸ ἄχρι καὶ τὸ βαιόν, ὃ σημαίνει τὸ ὀλίγον, ἀχριβής καὶ ἀκριβής, ὁ καὶ τῶν ὀλίγων ἀκριβευόμενος. ἢ παρὰ τὸ ἀχριβής, ὁ μέχρι βίου ζητῶν.

κρύπτω

Validation

No

Word-form

ἀκριβής

Transliteration (Word)

akribēs

Transliteration (Etymon)

kruptō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

idem

Ref.

Peri orthographias, III/2, p. 471

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig 1870

Quotation

ἀκριβής: διὰ τοῦ ι γράφεται. ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Ἀφροδύτη γίνε
ται Ἀφροδίτη τροπῇ τοῦ υ εἰς ι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τοῦ ἀκρυβής γίνεται ἀκριβής διὰ τοῦ ι. καὶ γὰρ τὸν ἀκριβῆ οὐδεὶς δύναται 
κρύψαι ἢ λαθεῖν τι.