ἄχρι + βαιός

Validation

No

Word-form

ἀκριβής

Transliteration (Word)

akribēs

Transliteration (Etymon)

akhri + baios

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum alpha p. 72

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1, Leipzig 1909

Quotation

Ἀκριβής· ἐκ τοῦ κρύβω κρυβής καὶ ἀκρυβής μετὰ τοῦ στερητικοῦ α, καὶ μεταθέσει τοῦ υ εἰς ι γίνεται ἀκριβής. ἢ παρὰ τὸ ἄχρι καὶ τὸ βαιόν, ὃ σημαίνει τὸ ὀλίγον, ἀχριβής καὶ ἀκριβής, ὁ καὶ τῶν ὀλίγων ἀκριβευόμενος. ἢ παρὰ τὸ ἀχριβής, ὁ μέχρι βίου ζητῶν.

κρύπτω

Validation

No

Word-form

ἀκριβής

Transliteration (Word)

akribēs

Transliteration (Etymon)

kruptō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

idem

Ref.

Peri orthographias, III/2, p. 471

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci vol. 3/2, Leipzig 1870

Quotation

ἀκριβής: διὰ τοῦ ι γράφεται. ὥσπερ ἀπὸ τοῦ Ἀφροδύτη γίνε
ται Ἀφροδίτη τροπῇ τοῦ υ εἰς ι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀπὸ τοῦ ἀκρυβής γίνεται ἀκριβής διὰ τοῦ ι. καὶ γὰρ τὸν ἀκριβῆ οὐδεὶς δύναται 
κρύψαι ἢ λαθεῖν τι.