διδάσκω + καλῶς

Validation

No

Word-form

διδάσκαλος

Transliteration (Word)

didaskalos

Transliteration (Etymon)

didaskō + kalōs

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum delta p. 361

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1, Leipzig 1909

Quotation

Διδάσκαλος· παρὰ τὸ διδόναι τὸ καλόν, ὁ διδοὺς καλόν· ἢ ὁ διδάσκων καλῶς.

δίδωμι + καλός

Validation

No

Word-form

διδάσκαλος

Transliteration (Word)

didaskalos

Transliteration (Etymon)

didōmi + kalos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum (cod. reg.) p. 177

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig 1820

Quotation

Διδάσκαλός ἐστιν ὁ διδοὺς τὸ καλόν.